Wereldwinkel Havelte

ANBI gegevens

anbi

Wat is een ANBI

ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemene nut beogende instelling. De erkenning als ANBI geldt voor onbepaalde tijd, maar de Belastingdienst kan controleren of instellingen individueel aan de voorwaarden voldoen. Zo is een van die voorwaarden het aanbieden van een speciale pagina met ANBI-informatie over de organisatie op een website.

Naam instelling

Statutaire naam: Stichting Wereldwinkel Westerveld
Publieksnaam: Wereldwinkel Havelte

BTW-nummer

8001.64.891.B01

Contactgegevens

Wereldwinkel Havelte
Egginklaan 2-7
7971 CA Havelte
Tel. 0521-343244
e-mailadres: wereldwinkel.havelte@gmail.com
internet: www.wereldwinkelhavelte.nl

Doelstelling

Bevordering van de betrokkenheid met ontwikkelingslanden en streven naar bewustwording van de inwoners van Westerveld door middel van voorlichting en verkoop van producten uit deze landen.

Beleidsplan

a. Vestiging en instandhouding van een wereldwinkel en de verkoop van producten van producenten in ontwikkelingslanden op basis van de Fairtrade principes:

  • Respect voor mens en milieu
  • Langdurige en gelijkwaardige handelsrelatie
  • Ondersteuning van productenorganisaties
  • Transparantie van de handelsketen
b. Voorlichting in de ruimste zin van het woord omtrent de doelstelling en de wijze waarop daaraan een bijdrage wordt geleverd.

c. Het voeren van een deugdelijk financieel beleid en personeelsbeleid op basis van collegialiteit.

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter: Hein Lambeck
Penningmeester: Tineke Nap

Beloningsbeleid

De stichting is een vrijwilligersorganisatie waarin niemand een beloning voor verrichtte werkzaamheden ontvangt.

Verslag

Jaarlijks wordt door het bestuur verantwoording afgelegd tijdens een jaarvergadering met alle aanwezige medewerkers middels een schriftelijk jaarverslag waarin een overzicht van alle van belang zijnde zaken over het voorgaande jaar worden vermeld, inclusief een financiële verantwoording. Daarbij wordt tevens een verslag van de kascommissie/financiële controlecommissie toegevoegd.

Financieel Overzicht:

Anbi Anbi Anbi

Het waarom van een ANBI-status

De Wereldwinkel Havelte staat bij de Belastingdienst ingeschreven als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als gevolg van veranderende wetgeving geldt per 1 januari 2014 een publicatieplicht voor een instelling met een ANBI-status. Deze publicatie (transparantie) hoort bij een instelling die zich inzet voor het algemeen nut en geen winstoogmerk heeft.

Schenkingen

De ANBI-status biedt een aantal belastingvoordelen. Zo is men over schenkingen aan de Wereldwinkel Havelte geen belasting verschuldigd en is de schenking als gift fiscaal aftrekbaar. Een donatie aan de Wereldwinkel Havelte is derhalve een welbestede gift aan de minder bedeelden in de ontwikkelingslanden.

© 2016 wereldwinkel havelte anbi links